Kalesija 21°

Ponovni Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja Općine Kalesija

Na osnovu člana 4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17), Općinski načelnik Općine Kalesije dana 13.09.2023. godine, objavljuje:

PONOVNI JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške

projektima organizacija civilnog društva sa područja Općine Kalesija

             I. Predmet ponovnog Javnog poziva:

            Općina Kalesija, poziva sve organizacije civilnog društva – nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije (u daljem tekstu OCD) sa sjedištem na području Općine Kalesija da dostave prijedloge projekata iz oblasti društvenih djelatnosti, koji će se realizirati na području općine Kalesija i koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Kalesija, a iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. kultura (folklor, festivali, kulturno nasljeđe, rukotvorine),
  1. umjetnost (likovna, pozorišna, filmska, muzička),
  2. socijalna zaštita (invalidne osobe organizatori i voditelji OCD, OCD sa misijom zbrinjavanja invalidnih i osoba u stanju socijalne potrebe, psihosocijalna zaštita),
  3. humanitarni rad,
  4. sportske manifestacije (koje nisu obuhvaćene programom Sportskog saveza)
  5. ljudska prava (OCD sa nacionalnim predznakom, mladi, OCD koje promovišu ljudska prava, zaštita okoliša, edukacija, zdravlje).

          U Budžetu općine Kalesija za 2023. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima iz oblasti društvenih djelatnosti, pozicionirana kao: 614311 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM.

            Obzirom da Javnim pozivom broj 02/3-1-11-1502 od 03.05.2023.godine, nisu utrošena sva sredstva, Općinski načelnik raspisuje ponovni Javni poziv za dodjelu preostalih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM.

             Organizacije civilnog društva koje su obuhvaćene programom raspodjele Javnog poziva broj 02/3-1-11-1502 od 03.05.2023.godine nemaju pravo učešća na ponovnom Javnom pozivu.

            Namjenskim budžetskim sredstvima Općine Kalesija zainteresirani aplikanti mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

            Svaki aplikant može aplicirati sa jednim projektom.

            Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu od 20%, dok preostali dio od 80%, aplikanti su dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

            II Pravo učešća:

            Pravo učešća na ponovni Javni poziv mogu ostvariti nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije sa sjedištem na području Općine Kalesija (u daljem tekstu: aplikanti) čije su programske aktivnosti usmjerene na stvaranje uslova i klime za razvoj i unapređenje društvenih djelatnosti, koje aktivno djeluju u oblasti podrške i unapređenja društvenog razvoja na području općine. 

            Članice Sportskog saveza nemaju pravo aplikacije.

             Organizacije civilnog društva koje su obuhvaćene programom raspodjele Javnog poziva broj 02/3-1-11-1502 od 03.05.2023.godine nemaju pravo učešća na ponovnom Javnom pozivu.

            Sredstva se mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan općine, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako je implementacija konkretnog projekta od interesa za općinu Kalesija, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

            Na ponovni Javni poziv mogu se prijaviti aplikanti koji moraju zadovoljiti slijedeće opće uslove:

            a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,

            b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,

            c) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,

            d) da svoje aktivnosti realizuju na području Općine Kalesija,

            e) da su projekti namijenjeni građanima Općine Kalesija,

            f) da se projekti odnose na oblasti koje je općina odredila kao prioritetne prema strateškim             dokumentima,

            g) da se radi o projektima čija se implementacija završava najkasnije do 31.12. tekuće godine.

            III Prijavna dokumentacija:

            Prijava na ponovni Javni poziv se podnosi na prijavnom obrascu kojeg propisuje nadležna Služba. Obrasci sa upustvima za prijavu projekta objavljuju se na oglasnoj tabli i web stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba).

                IV Predaja aplikacija:

            Projektni prijedlog aplikanti dostavljaju isključivo putem prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom u originalu ili ovjerenim fotokopijama u zatvorenoj koverti putem protokola Općine Kalesija (Centar za pružanje usluga građanima) ili poslati poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Ulica Patriotske lige br:15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:

„ PONOVNI JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja Općine Kalesija – Ne otvarati“.

NAPOMENA: Uz prijavni obrazac i pretaću dokumentaciju, aplikanti su obavezni dostaviti ovjerenu izjavu odgovorne osobe da OCD nema neizmirenih obaveza prema javnim prihodima, kao i broj računa ovjeren od banke.

          Ponovni Javni poziv se objavljuje na web stranici općine Kalesije (www.kalesija.ba), na oglasnoj ploči Općine Kalesija, kao i putem sredstava javnog informisanja. Ponovni Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

         Projektni prijedlozi koji nemaju potpunu dokumentaciju i koji su dostavljeni izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

         Postupak po ponovnom Javnom pozivu provodi Komisija za ocjenjivanje projekata, koju rješenjem imenuje Općinski načelnik, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području Općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17).

         Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u ponovnom Javnom pozivu mogu se dobiti u Općini Kalesija ili putem telefona: 035/367-746.

         Program raspodjele finansijskih sredstava, kao i spisak aplikanata čiji prijedlozi nisu odobreni, bit će objavljeni na web stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba). 

Sead Džafić, dipl.ecc.

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 6

Prilog 7

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
[contact-form-7 id="257132" title="Report error"]

Komentari

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

U Kalesiji održan Internacionali festival folklora: Pored domaćina G …

Finalizirana akcija nabavke i ugradnje koševa na džematskom igrališ …

Klanjana kolektivna dženaza za četiri žrtve iz Prijedora i doline S …

Mašović: U Prijedoru se nalaze još deseci masovnih i stotine pojedi …

Spomenik bosansko-hercegovačkoj ženi u Živinicama

CLOSE
CLOSE