Kalesija 27°

Inspektori kreću u provjeru javnih i privatnih ustanova kao i ginekoloških ordinacija

U  skladu  sa  programom  rada   Vlade  Tuzlanskog  kantona  odnosno  programom  rada  Kantonalne  uprave  za  inspekcijske  poslove  Tuzlanskog  kantona,  u  mjesecu  martu 2011.  godine,  inspektori  Kantonalne  uprave  za  inspekcijske  poslove  u  sastavu:  Kantonalni  zdravstveni  inspektor,  Kantonalni  inspektor rada,  Kantonalni  inspektor  zaštite  na  radu  i  Kantonalni  tržišno- turistički  inspektor  počeli  su  vršiti  inspekcijski  nadzor,  u  okviru  kontinuirane  i  permanentne  akcije,  koja  će  trajati  sve  do  konačnog  uređenja  ove  oblasti,  na  prostoru  svih  13  općina  Tuzlanskog  kantona,  u  javnim  i  privatnim  zdravstvenim  ustanovama  –  privatnim  ginekološkim  ordinacijama  i  ginekološkim  poliklinikama   na  području  Tuzlanskog  kantona.

 

U  toku  pojačanog  nadzora,  nad  radom  gore  pomenutih  subjekata  nadzora,  posebna  pažnja  će  se  posvetiti  na:

 

 1. Kontrolu  rješenja  o  ispunjenosti  uvjeta  u  pogledu  prostora,  kadra  i  medicinsko – tehničke  opreme  za  obavljanje  zdravstvene  djelatnosti,
 2. Kontrolu  dijagnostičke,  terapijske  i  druge  opreme  za  sigurno  i  savremeno  pružanje  zdravstvene  zaštite  za  djelatnost  za  koju  je  osnovana,
 3. Kontrola  prostorija  za  prijem  oboljelih,  odnosno  zdravih  osoba,  za  obavljanje  dijagnostičkih  i  terapijskih  postupaka  liječenja  i  smještaj  pacijenata,  kao  i  za  čuvanje  lijekova  i  medicinskih  sredstava,
 4. Kontrola  odgovarajuće  vrste  i  količine  lijekova  i  medicinskih  sredstava  koje  su  potrebne  za  obavljanje  određene  zdravstvene  djelatnosti  za  koju  se  zdravstvena  ustanova  osniva,
 5. Kontrola  obavljanja  pripravničkog  i  specijalizantskog  staža,
 6. Kontrola  stručnog  usavršavanja  i  donošenja  plana  stručnog  usavršavanja  zdravstvenih  radnika  i  zdravstvenih  saradnika,
 7. Kontrola  dopunskog  rada  zdravstvenih  radnika,
 8. Kontrola  provođenja  unutrašnjeg  nadzora,  odnosno  donošenja  godišnjeg  programa  provjere  stručnog  rada  u  zdravstvenoj  ustanovi,
 9. Kontrolu  uposlenog  kadra,  koja  podrazumjeva  kontrolu  uposlenih  zdravstvenih   radnika  u  smislu  Zakona  o  zdravstvenoj  zaštiti („Sl. novine FBiH“, broj: 46/10 ),  i  to kontrola :

–   odgovarajućih  diploma  koje  se  odnose  na  obavljanje  zdravstvene  djelatnosti     za  koju  je  osnovana,

–    položen  stručni  ispit,

–    da  je  upisan  u  registar  nadležne  komore  i  da  posjeduje  licencu

–   za  obavljanje  specijalističke  djelatnosti  u  oblasti  zdravstva  – specijalizacija  iz  te  oblasti,

 1. Kontrolu  preventivnih  pregleda  uposlenih ( prethodne,  periodične,  kontrolne  i  ciljane  preglede ),
 2. Kontrolu  sanitarnih  pregleda  radi  zaštite  uposlenih  i  ostalog  stanovništva  od  zaraznih  bolesti  u  skladu  sa  propisima  o  zaštiti  stanovništva  od  zaraznih  bolesti,  zaštite  potrošača,  odnosno  korisnika  i  druge  obavezne  zdravstvene  preglede  u  skladu  sa  zakonom,
 3. Kontrolu  zdravstvene  dokumentacije  i  druge  evidencije  o  građanima  kojima  pružaju  zdravstvenu  zaštitu,  kao  i  podnošenje  izvještaja  o  tome  nadležnoj  zdravstvenoj  ustanovi  u  skladu  s  propisima  o  evidencijama  u  oblasti  zdravstva,
 4. Kontrolu  vršenja  obavezne  ( preventivne )  dezinfekcije,  dezinsekcije  i  deratizacije  u  objektima  zdravstvenih  ustanova  i  nositelja  privatne  prakse,
 5. Kontrola  sistema  upravljanja  medicinskim   otpadom  u  skladu  sa  važećim  standardima,  kao  i  posebnim  propisima  koji  reguliraju  ovu  oblast,
 6. Kontrola  dokumentacije  iz  oblasti  tržišne  inspekcije,
 7. Kontrolu  dokumentacije  iz  oblasti  rada  i  radnih  odnosa,
 8. Kontrolu  dokumentacije  iz  oblasti  zaštite  na  radu.

 

Obzirom  da  će  kontrola  biti  vršena  u  mješovitim  timovima,  sugerišemo  svim  subjektima  nadzora  da  pripreme  svu  dokumentaciju  vezanu  za  gore  pomenute  predmete  nadzora  kako  bi  inspektori  u  što  kraćem  roku  izvršili  kontrolu  i  na  taj  način  zaštitili  Vas  kao  subjekta  nadzora  od  uzurpacije  Vašeg  cijenjenog  radnog  vremena.

Svi  subjekti  nadzora  koji  ne  otklone  bilo  koji  nedostatak  u  svom  poslovanju  bit  će  sankcionisani  u  skladu  sa  Zakonom.

Ovo  saopštenje  za  javnost,  subjekti  nadzora  treba  da  dožive  kao  edukativno  i  preventivno  djelovanje  inspektora  Kantonalne  uprave  za  inspekcijske  poslove  Tuzlanskog  kantona,  a  istovremano  i  kao  poslednje  upozorenje  da  se  od  strane  ove  Uprave  neće  tolerisati  niti  jedan  prekršaj  naveden  pod  17.  tačaka  predmeta  nadzora.

Pojačani  nadzor  u  kontroli  će  trajati  u  kontinuitetu  do  potpunog  uređenja  ove  oblasti.

Nakon  ovog  saopštenja  za  javnost  inspektori  Kantonalne  uprave  za  inspekcijske  poslove  će  djelovati  isključivo  represivno  i  izricati  će  najstrožije  Zakonom  predviđene  mjere.

 

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
[contact-form-7 id="257132" title="Report error"]

Komentari

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

U Kalesiji održan Internacionali festival folklora: Pored domaćina G …

Finalizirana akcija nabavke i ugradnje koševa na džematskom igrališ …

Klanjana kolektivna dženaza za četiri žrtve iz Prijedora i doline S …

Mašović: U Prijedoru se nalaze još deseci masovnih i stotine pojedi …

Spomenik bosansko-hercegovačkoj ženi u Živinicama

CLOSE
CLOSE